2017/18

Členovia, úlohy, kompetencie, štruktúra, zasadnutia Školskej žiackej samosprávy, plán aktivít

Školský rok: 2017/2018

Koordinátor: PaedDr. Elena Lacová

 

Členovia ŠŽS:

 Členmi ŠŽS sú zástupcovia jednotlivých žiackych kolektívov, zvolení vo voľbách jednotlivých triednych žiackych samospráv – hovorcovia tried, v prípade neprítomnosti hovorcu triedy v zastúpení zástupcom hovorcu triedy

 

Úlohy ŠŽS:

 1. ŠŽS zastupuje záujmy školského žiackeho kolektívu v ročníkoch 1 -9 ako celku, ale aj záujmy jednotlivých triednych kolektívov
 2. ŠŽS rieši úlohy, ktoré sa týkajú jednotlivých triednych kolektívov, ale aj jednotlivých osôb – aktuálne informácie zo života triednych kolektívov na zasadnutiach ŠŽS
 • vyhodnotenie úspechov pred školským žiackym kolektívom
 1. ŠŽS je orgánom na riadenie celého školského kolektívu, prijatie a splnenie rozhodnutí a úloh v čo najkratšom čase
 2. ŠŽS informuje triedne kolektívy o svojich rozhodnutiach a iných informáciách prostredníctvom hovorcov tried
 3. ŠŽS je orgánom, ktorý pomáha riešiť úlohy z úrovne vedenia školy a triednych učiteľov

 

Kompetencie ŠŽS:

 1. Riadiť prácu triednych žiackych kolektívov a pravidelne dohliadať na ich činnosť
 2. Pripraviť otázky na spoločné zhromaždenia
 3. Zabezpečiť plnenie uznesení spoločného zasadnutia
 4. Zabezpečiť plnenie úloh, vyplývajúcich zo spoločných zasadnutí
 5. Uskutočniť kampane prebiehajúce na pôde školy
 6. Organizovať kultúrne akcie pre školský kolektív
 7. Riadiť medzitriedne súťaženie, súťaženie jednotlivcov
 8. Pomáhať vedeniu školy a triednym učiteľom odstrániť negatívne tendencie a javy v triednych kolektívoch

 

Štruktúra ŠŽS – aktív

 

ŠŽS predsedá predseda ŠŽS

Iné funkcie:

zástupca predsedu

zberový referent

kultúrny referent

športový referent

referent pre medializáciu

zástupca v mestskom žiackom parlamente

 

Aktív ŠŽS v školskom roku 2017/2018

Predseda: M. Fedorová – 9. A

Podpredseda: S. Zbihlejová – 8. B ( pre 5.-9. roč., modul A),

R. Baník – 9. B ( pre 5. – 9. roč. modul B),

M. Vinc – 3. A ( pre 1. – 4. roč.)

Kultúrni referenti: V. Petrová – 4. B (pre 1.– 4. roč.),

K. Rohaľ – 7. B ( pre 5.- 9. roč.)

Športový referent: M. Čuvan – 6. B

Zberový referent: E. Jaciková – 5. A

Referenti pre medializáciu: T. Horvátová – 8. A,

R. Hrešo – 5. A

Zástupcovia v mestskom žiackom parlamente:

M. Fedorová, S. Zbihlejová

 

Zasadnutia ŠŽS:

ŠŽS zasadá priebežne, podľa aktuálnych potrieb, okrem toho sa môže zísť aj mimoriadne na základe pokynov vedenia školy

 

Plán aktivít v školskom roku 2017/2018

 Celoročné súťaženie kolektívov a jednotlivcov

 Celoročné súťaženie kolektívov

Súťaž „O najlepšiu triedu“ – čistota a estetická úprava triedy, vyhodnocovaná priebežne v priebehu školského roka, zberové aktivity kolektívu; výsledky vedomostných súťaží; zapojenosť kolektívov do prípravy akcií, organizovaných školskou žiackou samosprávou, zapojenosť do kultúrnych akcií, reprezentujúcich školu, do projektových aktivít, výsledky v súťaži „Zvončeky“

 

Celoročné súťaženie jednotlivcov

 1Celoročné súťaženie „ Najlepší žiak / žiačka“

 • vyhodnocované na konci školského roka

2. Celoročné súťaženie „ Najlepší športovec / športovkyňa“

 • vyhodnocované na konci školského roka

3. Celoročné súťaženie jednotlivcov Najúspešnejší žiak / žiačka triedy

– vyhodnocované 1x štvrťročne

 

Kritéria na udelenie zvončeka riaditeľa školy:

– vedomostné súťaže – reprezentácia triedy, školy

– športové súťaže – reprezentácia triedy, školy

– iné súťaže organizované školou

– 0 vymeškaných hodín

– prospech 1,00

– zberové aktivity

– práca v triednej / školskej žiackej samospráve

 

Kultúrne akcie organizované ŠŽS:

 1. Európsky deň jazykov – september 2017
 2. Predvianočné zhromaždenie – december 2017
 3. Valentýnky – február 2018
 4. Veľká noc – apríl 2018
 5. Veľkonočný turnaj v skladaní Rubikovej kocky – apríl 2018

 

Hodnotiace zhromaždenia celoškolského žiackeho kolektívu organizované ŠŽS – december, jún 2017