Týždeň práv dieťaťa

V týždni od 14. – 18. novembra 2016 spoznávali žiaci 1.A triedy „Práva dieťaťa“. Každý deň sa zoznamovali vždy s niekoľkými právami a v rámci ich poznávania robili rôzne zaujímavé aktivity.

prava-dietata-foto

PondelokPrávo na meno a štátnu príslušnosť –  deti písali prvé p
ísmeno svojho mena, vyhľadávali na mape Európy Slovensko a na mape Slovenska, svoje rodné mesto.

Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia – rozhovorom sa zoznamovali s týmito rozdielmi a s potrebou tolerancie k týmto rozdielom.

UtorokPrávo na zdravý duševný a telesný rozvoj – spoznávali rozhovore vzdelávať sa, navštevovať školu, knižnicu, krúžky, športové aktivity. Aktivita – knihy z triednej  knihovničky.

Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí – video a beseda.

Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie – didaktické hry so žiakmi.

StredaPrávo na lásku, porozumenie a starostlivosť – rozhovor o svojich rodinách – foto rodiny.

Právo na prednostnú ochranu a pomoc – braistorming na tému: živelné pohromy, ochrana, záchrana, matka, dieťa.

Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním – aktivita: Odtlačky

PiatokPrávo na bývanie, výživu a zdravotné služby –Aktivita: modelovanie Zdravé jedlo

Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva; aktivita: téma –  Deti utečenci a Hračka pre kamaráta

Celý týždeň práv dieťaťa vyvrcholil 20.novembra 2016, Svetovým dňom detí.

Žiaci 1.A takto plnili aj úlohy z eTwinningového projektu Universal Children´s Day vytvorená hračka eTwinning boy / eTwinningový chlapec, pocestuje do školách Európy a vráti sa k nám naspäť vo februári 2017. Tak šťastlivú cestu!