Týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň patril tradične v našej škole boju proti drogám. Nezameriava  sa iba na sprostredkovanie informácií o drogách a ich dôsledkoch na telesný a psychický vývoj človeka, ale hlavne na akcie zdôrazňujúce zdravý životný štýl, formovanie pozitívneho prístupu k sebe, k svojmu telu, k spolužiakom a okoliu.

V rámci tohto týždňa sme realizovali tieto aktivity:

  1. Prezentácie s protidrogovou tematikou v jednotlivých triedach prispôsobené veku žiakov
  2. Realizácia plagátov na tému „Prečo vravím drogám nie!“ a ich výstavka  v priestoroch  spojovacej chodbe našej školy
  3. Triedne súťaže v pexese s protidrogovou tematikou ( 1. a 2. ročník)
  4. Športové dopoludnie „Športom proti drogám“ – efektívne využívame voľný čas a upevňujeme si svoje zdravie (turnaj v malom futbale a vybíjanej)
  5. Súťaž v puzzle pre žiakov   ročníka – v učebni IKT žiaci  ukladali obrázok s protidrogovou tematikou  do pôvodného stavu v čo najkratšom čase.
  6. Kvíz „Čo viem o drogách“- súťažili sme v triedach v rámci skupín.
  7. Žiaci si zahrali na internetovej stránke infodrogy.sk hry s protidrogovou tematikou :
  • Zajazdite si na autíčkach: V tejto hre si môže každý hráč vyskúšať , ako sa užitie vybraných psychotropných látok prejaví na jeho schopnosti včasnej reakcie, priestorovej orientácie.
  • Prejdite sa po rovnej čiare: Cieľom hry je prejsť vzdialenosť 10 m a čo najmenej vybočiť z čiary- vyberáme si hráča podľa výšky promile alkoholu v krvi, každého z nich si podrobne opíšeme.

Našim   žiakom   sme   sa   snažili   celý   týždeň   priblížiť   zdravý   životný   štýl   a   viedli   sme   ich   k správnemu   rozhodnutiu,   aby   v   živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE! /MK/

Viac vo fotogalérii TU