Platby za stravu

Podľa vyhlášky  121/94 o školskom stravovaná je potrebné  Zaplatiť za stravu mesačne vopred a to do 1.dňa v mesiaci.

Platiť sa môže formou trvalého príkazu z osobného účtu v banke kde je potrebné uviesť ako variabilný symbol číslo žiaka alebo poštovou poukážkou. Nezabudnúť uviesť meno a triedu žiaka.

V súlade s VZN Mesta Michalovce č.189 platné od 1.9.2016 článok 5 odstavec 3 upravujeme poplatky na nákup potravín rozhodnutím primátora v súlade s finančnými pásmami od 1.1.2018 a to 4 pásmo takto:

PLATBY ZA STRAVU

Základná škola:

ŽIACI
Základná škola:   I. stupeň  6. – 11. rokov             1,19  €   
                                            športovci                      1,39 €
                             II. stupeň 12. – 15. rokov           1,46 €
                                            športovci               1,39 €

Výška úhrady pri stravovaní detí, žiakov v hmotnej núdzi po úprave poplatkov od 1.3.2013 je stanovená ÚPSVaR Michalovce takto:

Základná škola  obed:       I. stupeň               0,11 €                                                                        športovci           0,31 €                                                                    II. stupeň                0,19 €                                                                        športovci           0,39 €

 

Cudzí  stravníci           2,54 €

Dôchodcovia – podľa vydaných výmerov

 

ZAMESTNANCI                                                                                  Pri stravovaní dospelých stravníkov je hodnota lístka rozpočítaná:           Výška nákladov na potraviny je                    1,19 €                             Réžia za rok 2016                                       1,28 €                       Spolu náklady na jedno hlavné jedlo             2,47 €

65 % nákladov hradí zamestnávateľ

Stravník hradí    0,90 € 

                          

Na poštovej poukážke pri platbe za stravu za február bude pripočítaný rozdiel za stravu za január, pretože poukážky za január boli vydané 21.12.2017

Zdôvodnenie úpravy: Pri kontrole plnenia odporúčaných výživových dávkach v mesiaci september až november bolo zistené, že z dôvodu zvýšenia cien potravín nie je možné tieto normy plniť a skladba jedálneho lístka nezodpovedá zásadám ich zostavovania.