Faktúry 2017

fa-januar_skola_ 17     fa-januar_skola2_17

fa_februar_skola_17

fa_marec_skola_17_

fa_april_skola_17

fa_maj_skola_17

fa_jun-skola_17           spolu fa jun_17      

fa_august_skola_17            fa-august_skola2_17

fa_september_skola_17       fa_september_skola2-17

fa_oktober_skola_17           fa_oktober_skola2_17

fa_november_skola_17        fa_november_skola2_17

fa_december_skola_17

fa_december_skola2_17

 

 

fa-ŠJ_január_marec 2017

fa jun_ŠJ_17