Ekonóm/ka

Pracovný pohovor na obsadenie pozície : Ekonóm/ka základnej školy

 

Základná škola Školská 2 Michalovce v súlade s Pracovným poriadkom čl. 6, ods.8) vypisuje pracovný pohovor na obsadenie pracovnej pozície – ekonóm/ka základnej školy.

 

Informácie o pracovnom mieste:

 

Výkon funkcie: hlavný pracovný pomer – 100% úväzok

 

Rámcová náplň práce:

 

Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania

Spracovávanie a rozpis rozpočtu podľa rozpočtových pravidiel, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu

Účtovníctvo

Odberateľské vzťahy

Spracovanie výkazov v oblasti financovania

Styk s bankou, bankové operácie

Evidencia majetku školy, sklad učebníc

Iné administratívne práce podľa pokynov riaditeľa

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

Minimálne úplné stredoškolské odborné vzdelanie ekonomického zamerania, minimálna dvojročná prax v odbore  (odborná prax v školstve vítaná), ovládanie podvojného a rozpočtového účtovníctva

 

Iné požiadavky:

 

Znalosť právnych predpisov v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe

Ovládanie ekonomického softwéru WinIBEU

Bezúhonnosť

Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu práce ekonóma

Zdravotná spôsobilosť

Práca s PC (Windows,  Office – Word, Excel)

Organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť ,  presnosť, zodpovednosť, flexibilita

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

Žiadosť do zamestnania

Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

Štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi

Overený doklad o požadovanom vzdelaní

Doklad o zdravotnej spôsobilosti

Dátum podania žiadosti o účasti na pracovnom pohovore: do 13. 1. 2020.

Žiadosť s priloženými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke

 

Platobné podmienky:

 

Plat v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Nástup do zamestnania:

 

 Termín nástupu od 1. 2. 2020 resp. podľa dohody.