Funkcia výchovného a kariérového poradcu

VaKP plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Venuje pozornosť žiakom so ŠVVP, so zdravotným znevýhodnením, s nadaním, zo sociálne znevýhodneného prostredia. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým, nepedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom žiakov. Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania. Koordinuje spoluprácu ZŠ a SŠ v oblasti poskytovania informácií o možnostiach štúdia na ich škole a možnostiach duálneho vzdelávania. Sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami, CPPPaP a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti. VaKP mapuje výchovné problémy a činnosť zameriava aj na prevenciu.

VaKP organizuje  pre žiakov besedy so zástupcami SŠ. Žiaci sa zúčastňujú dní otvorených dverí SŠ. Pre rodičov žiakov 9. ročníka  VaKP zrealizuje RZ kde  informuje o prijímacom konaní na SŠ. VaKP je k dispozícii rodičom počas konzultačných hodín podľa dohody. Potrebné informácie o SŠ a o harmonograme  prijímacieho  konania sa nachádzajú na stránke www.svsmi.sk

 

Odporúčané stránky pre profesijné poradenstvo:

www.svsmi.sk

www.stredneskoly.sk

www.mapaskol.iedu.sk

www.sustavapovolani.sk

www.povolania.sk

www.zoznamskol.eu

www.istp.sk

 

 

Odporúčaná stránka pre riešenie výchovných a vzdelávacích problémov žiakov:  http://www.psychologiami.sk/?sekcia=4-dokumenty