Školský poriadok v ŠKD

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ŠKOLSKÁ 2, 071 01 MICHALOVCE
ŠKOLSKÝ PORIADOK
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
  
I. Úvodné ustanovenie
Školský poriadok ŠKD je základnou organizačnou a pracovno-právnou normou školy, ktorá je právnym subjektom. Vypracovaný je podľa § 119 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a na základe vyhlášky MŠ SR č.306/2009 Z. z..
ŠKD je školským zariadením v rámci ZŠ a plní úlohy v čase mimo vyučovania.
II. Riadenie a organizácia ŠKD
1. Školský klub detí (ŠKD) riadi riaditeľ školy, v prenesenej právomoci poverená zástupkyňa
riaditeľa školy.
2. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí.
3. Činnosť ŠKD je zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového, rekreačného, relaxačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie, ktorá sa riadi vypracovaným a schváleným rámcovým plánom činnosti ŠKD, z ktorého sa vypracovávajú týždenné plány
činnosti.
4. Vychovávateľky ŠKD sú členkami metodického združenia, ktoré usmerňuje vedúca MZ ŠKD. Vedúca MZ sa zúčastňuje porád školy, pomáha organizačne zabezpečovať denný chod ŠKD. Zodpovedá za správnosť vedenia dokumentácie ŠKD.
III. Prevádzka ŠKD
1. Výchovno – vzdelávacia činnosť v ŠKD sa uskutočňuje v ranných hodinách a popoludňajších hodinách počas pracovných dní , denne od 6.30h do 16.30h. Nástup vychovávateliek je 15min. pred začiatkom ich činnosti.
2. V prípade záujmu môže byť prevádzka ŠKD zabezpečená aj počas vedľajších prázdnin. Minimálny počet prihlásených detí je 12.
3. O rozsahu jeho dennej prevádzky počas prázdnin rozhoduje riaditeľ školy.
4. Režim ŠKD:
6.30 – 7.25 príchod detí do ŠKD
7.25 – 7.30 odchod detí do tried na vyučovanie
11.40 – 13,15 obed podľa rozpisu, oddychovo rekreačná činnosť,  záujmová činnosť, hry
13.15 – 14.15 pobyt na školskom dvore, vychádzky, rekreačná činnosť
14.15 – 14.30 olovrant
14.30 – 15.15, príprava na vyučovanie
15.15 – 16.30 hry v oddelení ŠKD
IV. Zaraďovanie detí
1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej žiadosti podanej ich zákonným zástupcom . Deti 1.ročníka sa do ŠKD zapisujú predbežne pri zápise do 1.ročníka. Upresnenie prihlášok je možné do 15. septembra začínajúceho školského roka.
2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, v prenesenej právomoci poverená zástupkyňa riaditeľa školy.
3. V oddelení môže byť zapísaných najviac 28 detí.
4. Deti sa do oddelení zaraďujú podľa veku a ročníkov .
5. Zaradenie detí jednotlivých tried do oddelení zabezpečí vedúca ŠKD v spolupráci s ostatnými vychovávateľkami s prihliadnutím na ich individuálne osobitosti a priateľské vzťahy detí.
6. Do ŠKD možno zaradiť aj deti na prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí o prijatí.
V. Dochádzka detí
1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič v Osobnom spise dieťaťa. Zmeny v dochádzke je povinný oznámiť zákonný zástupca písomne , s uvedením, dátumu, času a prehlásenia o zodpovednosti za bezpečnosť dieťaťa po opustení budovy školy.
2.Pedagogický zamestnanec uvolní dieťa zo ŠKD len na základe predchádzajúceho písomného oznámenia rodiča alebo inej fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti, alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu ( ďalej len zákonný zástupca), alebo zástupcu zariadenia , v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova. Rodič v Osobnom spise dieťaťa svojim podpisom potvrdzuje, že v prípade odchodu svojho dieťaťa v doprovode maloletej osoby, preberá po opustení ŠKD za svoje dieťa plnú zodpovednosť.
3. Aby sa nenarúšala výchovno – vzdelávacia činnosť, je žiadúce , aby bolo dieťa uvolnené  zo ŠKD  do 13.00 alebo až po 15.00.
4. Za príchod dieťaťa do ranného klubu detí, ktorý je v prevádzke od 6.30 h do 7.30h zodpovedajú rodičia
5. O 7.30 deti v doprovode vychovávateľky odchádzajú z rannej ŠKD do svojich tried. Zodpovedná vychovávateľka deti odovzdá službukonajúcej učiteľke alebo triednej učiteľke.
VI. Výchovno – vzdelávacia činnosť
1. Výchovno –  vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci , vychovávateľky. Deti vedú k samostatnosti, disciplinovanému správaniu a kultúrnemu stravovaniu sa v školskej jedálni (ŠJ).
2. Výchovno – vzdelávaciu činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného, relaxačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.
3. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v oddeleniach, pričom sa
umožňuje deťom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti v škole i mimo nej.
4. V oblasti rekreačného a relaxačného charakteru – vychádzkami, športom, pohybovými hrami umožňuje deťom stráviť čo najviac voľného času pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný vývoj a relaxáciu detí v čase po vyučovaní.
5. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa môžu využívať aj špeciálne učebne, telocvičňa, školský dvor a iné priestory školy.
6. V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
7. V čase určenom na prípravu na vyučovanie, po dohode s rodičmi, si deti podľa pokynov starostlivo vypracúvajú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných pri práci.
8. Súčasťou výchovno-vzdelávacie činnosti ŠKD je stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne v doprovode vychovávateľky,  slušne sa správajú a kultúrne stolujú. Po skončení obeda odchádza celé oddelenie spoločne pod dozorom vychovávateľky . Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.
Vychovávateľky 1.ročníka učia deti postupom pri stravovaní a hygienickým návykom.
VII. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí
1. Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
2. Prechod detí do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúca učiteľka.
3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode s vychovávateľkou učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu.
4. Počas konania popoludňajších aktivít, krúžkov,  náboženskej výchovy, vyučujúci preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom dieťaťa uvoľňujú ich domov alebo odovzdávajú vychovávateľke.
5. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne /zápisom do triednej knihy/ poučiť žiakov o bezpečnosti.
6. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľka najviac 28 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo jeho zástupkyňa vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet detí.
7. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
8. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD nie je povolené.
9. Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie , bundy, kabáty, prezúvky, topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.
10. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
11. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.
12. Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, teplotu a pod., upovedomí o tom rodičov.
13. Vychovávateľky sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa potreby sú povinné informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy. Spolupracujú s triednou učiteľkou, výchovným poradcom školy.
14. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa počas celého jeho pobytu v ŠKD plne v súlade s pravidlami Školského poriadku a Školského poriadku ŠKD. Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľky. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania Školského poriadku  a Školského poriadku ŠKD je správanie dieťaťa konzultované so zákonným zástupcom, prípadne s vedením školy.
VIII. Práva a povinnosti
Práva dieťaťa  v ŠKD:
– dieťa  má právo navštevovať ŠKD
-má právo navštevovať ZUŠ, jazykovú školu a iné formy mimoškolskej záujmovej činnosti
-má právo stravovať sa v ŠJ
-má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany vychovávateľa a spolužiakov
-má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor
– má právo zvoliť si náplň oddychových voľných činností, pokiaľ zachováva pravidlá bezpečnosti     a neruší ostatných
– na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí
-na zdravý telesný a duševný rozvoj
– na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti
Povinnosti dieťaťa  ŠKD:
-dieťa je povinné chrániť školský majetok a majetok ŠKD
-prezúvať sa v ŠKD
-prichádzať do ŠKD čisto a hygienicky upravené
-mať v ŠKD vlastné hygienické potreby
-počas činností pokojne pracovať, nevyrušovať a nerozptyľovať spolužiakov
-nosiť si pomôcky podľa pokynov vychovávateľa
-nenosiť do ŠKD predmety, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie,  ani väčšiu sumu peňazí, alebo osobné cenné predmety
-počas voľných činností a pobyte vonku sa pohybovať primerane rýchlo, nesmie opustiť ihrisko, triedu ani školu bez súhlasu vychovávateľa
-v ŠJ sa správať kultúrne, neničiť majetok ŠJ
-dieťa nesmie manipulovať s elektrickou zástrčkou
-úmyselné poškodenie vecí je dieťa povinné  nahradiť
IX. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD
1. Mesačný príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 10€, uhrádza sa do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci vychovávateľke v oddelení.
2. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
3. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej čiastky príspevku.
4. Rodič je povinný platiť mesačný príspevok načas.
IX. Záverečné ustanovenie
Zmeny a doplnky Školského poriadku ŠKD schvaľuje riaditeľ po prerokovaní na Pedagogickej rade. Vychovávateľ je povinný oboznámiť so Školským poriadkom ŠKD deti , ako aj ich rodičov.
Školský poriadok ŠKD nadobúda platnosť 04.09.2017