O nás

 

Sme plnoorganizovanou základnou školou so sídlom na Školskej ulici 2 v Michalovciach.

V roku 2015 sme oslávili polstoročie svojej existencie. Od školského roku 2005/2006 k športovým triedam zameraným na hokej pribudlo aj plávanie.

V škole pôsobí plne kvalifikovaný pedagogický zbor.

Ponúkame:

 • ľadový hokej
 • plávanie
 • informatika od 1. ročníka
 • anglický jazyk od 1. ročníka
 • rozšírené vyučovanie TSV od 1. ročníka
 • cudzí jazyk od 6. ročníka ( NEJ/ RUJ)
 • IKT vo vyučovaní
 • e-Twinning – partnerstvo škôl v Európe
 • bohatá krúžková činnosť
 • zapojenie do predmetových olympiád
 • škola v prírode , LVVK pre žiakov 7. ročníka
 • korčuliarska gramotnosť od 1. ročníka
 • plavecký výcvik už na 1. stupni
 • aktívne zapájanie sa do športových a vedomostných súťaží
 • literárne a recitačné súťaže
 • na pôde ZŠ pracuje CVČ
 • Školský klub detí
 • Žiacky parlament