Týždeň práv dieťaťa

V týždni od 14. – 18. novembra 2016 spoznávali žiaci 1.A triedy „Práva dieťaťa“. Každý deň sa zoznamovali vždy s niekoľkými právami a v rámci ich poznávania robili rôzne zaujímavé aktivity.

prava-dietata-foto

PondelokPrávo na meno a štátnu príslušnosť –  deti písali prvé p
ísmeno svojho mena, vyhľadávali na mape Európy Slovensko a na mape Slovenska, svoje rodné mesto.

Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia – rozhovorom sa zoznamovali s týmito rozdielmi a s potrebou tolerancie k týmto rozdielom.

UtorokPrávo na zdravý duševný a telesný rozvoj – spoznávali rozhovore vzdelávať sa, navštevovať školu, knižnicu, krúžky, športové aktivity. Aktivita – knihy z triednej  knihovničky.

Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom a sociálnom postihnutí – video a beseda.

Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie – didaktické hry so žiakmi.

StredaPrávo na lásku, porozumenie a starostlivosť – rozhovor o svojich rodinách – foto rodiny.

Právo na prednostnú ochranu a pomoc – braistorming na tému: živelné pohromy, ochrana, záchrana, matka, dieťa.

Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním – aktivita: Odtlačky

PiatokPrávo na bývanie, výživu a zdravotné služby –Aktivita: modelovanie Zdravé jedlo

Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva; aktivita: téma –  Deti utečenci a Hračka pre kamaráta

Celý týždeň práv dieťaťa vyvrcholil 20.novembra 2016, Svetovým dňom detí.

Žiaci 1.A takto plnili aj úlohy z eTwinningového projektu Universal Children´s Day vytvorená hračka eTwinning boy / eTwinningový chlapec, pocestuje do školách Európy a vráti sa k nám naspäť vo februári 2017. Tak šťastlivú cestu!

Hlasovanie  – O najkrajší obrázok  Kamoš obor

Zapojte sa do medzinárodného hlasovania o najkrajší obrázok v rámci eTwinningového projektu: Welcome in the world of Giant.

Postup hlasovania:

  1. Klikni na link: https://www.dotstorming.com/topic/582b4f2f25574db1345d2192
  2. Zadaj svoje meno – meno účastníka
  3. Prezri si všetky obrázky
  4. Vyber 3 najkrajšie a zaklikni do guličky.

Hlasovanie trvá do 30.novembra 2016. Ďakujeme za vašu účasť na hlasovaní, 1.A trieda.

Veľkí čítajú malým

V piatok 11.novembra sa stretli žiaci 5.B a 1.A triedy.  Na spoločnej vyučovacej hodine, kde pracovali s knihou Roalda Dahla, Kamoš obor.velki-citaju-malym

Piataci čítali z knihy o tom, ako Kamoš obor spolu so Sofiou navštívili krajinu snov a tieto sny chytali. Prváci sa dozvedeli, že zlé sny sa nazývajú nočné mory.

V priateľskej atmosfére žiaci oboch tried vyjadrovali svoje názory na pekné sny a nočné mory. Svoje sny si aj nakreslili. Táto hodina zanechala v prvákoch veľmi pekné zážitky a ani si neuvedomovali ako si touto formou, obe triedy,  rozvíjali svoju čitateľskú gramotnosť.

Frobscottle – nápoj šťastia pre prvákov

frobscottleNaši malí prváci z 1.A naďalej čítajú knihu Kamoš obor v rámci eTwinning projektu: Welcome in the world of Giant a popri čítaní robia rôzne zaujímavé aktivity.

V piatok 4.novembra si vytvorili záložky do knihy a v pondelok 7. novembra vyrábali nápoj šťastia, podobný, nápoju, ktorý pil aj Kamoš obor a Sofia v krajine obrov. Nápoj deťom veľmi chutil a chcú si ho vyrobiť aj doma pre svojich blízkych.

Tak šťastlivé: Na zdravie!

Prvá prvácka videokonferencia

2Dňa 25.októbra 2016 sa v 1.A triede, na Základnej škole, na Školskej ulici v Michalovciach, uskutočnila prvá videokonferencia v rámci medzinárodného projektu eTwinning: Vitajte vo svete obrov. Prváci sa na túto akciu dôkladne pripravili. Otázky a zároveň obrázky Kamoša obra boli veľmi pekné.

Deti z partnerskej školy, zo ZŠ v Louny v Českej republike, odpovedali správne a tiež si pripravili aj svoje otázky pre michalovských prvákov. Zároveň sa dohodli na ďalšej videokonferencii, kde by si vyskúšali spoločne stráviť jednu vyučovaciu hodinu. Už teraz sa na ňu tešia.