Ďalšie ocenenie pre našu školu

Dnes sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach zišli ľudia rovnakej krvnej skupiny, ktorým sú blízke olympijské myšlienky. Košický samosprávny kraj a Slovenský olympijský výbor ocenili najaktívnejšie školy pri organizovaní Olympijského dňa a sprievodných akcií. Medzi najlepšími nechýbala ani naša škola. Ocenenie z rúk predsedu VÚC R.Trnku a čestného prezidenta SOV F.Chmelára prebral pán riaditeľ L.Vjest.

Michalovský olympijský klub má byť na čo pyšný, okrem nás bola ocenená aj SOŠT Technická.

Týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň patril tradične v našej škole boju proti drogám. Nezameriava  sa iba na sprostredkovanie informácií o drogách a ich dôsledkoch na telesný a psychický vývoj človeka, ale hlavne na akcie zdôrazňujúce zdravý životný štýl, formovanie pozitívneho prístupu k sebe, k svojmu telu, k spolužiakom a okoliu.

V rámci tohto týždňa sme realizovali tieto aktivity:

  1. Prezentácie s protidrogovou tematikou v jednotlivých triedach prispôsobené veku žiakov
  2. Realizácia plagátov na tému „Prečo vravím drogám nie!“ a ich výstavka  v priestoroch  spojovacej chodbe našej školy
  3. Triedne súťaže v pexese s protidrogovou tematikou ( 1. a 2. ročník)
  4. Športové dopoludnie „Športom proti drogám“ – efektívne využívame voľný čas a upevňujeme si svoje zdravie (turnaj v malom futbale a vybíjanej)
  5. Súťaž v puzzle pre žiakov   ročníka – v učebni IKT žiaci  ukladali obrázok s protidrogovou tematikou  do pôvodného stavu v čo najkratšom čase.
  6. Kvíz „Čo viem o drogách“- súťažili sme v triedach v rámci skupín.
  7. Žiaci si zahrali na internetovej stránke infodrogy.sk hry s protidrogovou tematikou :
  • Zajazdite si na autíčkach: V tejto hre si môže každý hráč vyskúšať , ako sa užitie vybraných psychotropných látok prejaví na jeho schopnosti včasnej reakcie, priestorovej orientácie.
  • Prejdite sa po rovnej čiare: Cieľom hry je prejsť vzdialenosť 10 m a čo najmenej vybočiť z čiary- vyberáme si hráča podľa výšky promile alkoholu v krvi, každého z nich si podrobne opíšeme.

Našim   žiakom   sme   sa   snažili   celý   týždeň   priblížiť   zdravý   životný   štýl   a   viedli   sme   ich   k správnemu   rozhodnutiu,   aby   v   živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE! /MK/

Viac vo fotogalérii TU

Divadelno – šermiarska kumpánia

Dňa 22. 11. 2018 sa žiaci 4. až 8. ročníka zúčastnili divadelného predstavenia Klenoty Slovenska. Pútavou a zážitkovou formou sa pred ich očami odohrali dejiny Slovenska. Aktívnym vstupovaním do deja prežili históriu bylinkárstva, liečiteľstva a boj o kráľovskú korunu. Kostýmy a efekty umocnili umelecký zážitok z dnešného divadelného predstavenia.

Nech je takýchto zážitkov pre našich žiakov čo najviac./MV/

Viac vo fotogalérii TU

Ocenenie našich žiakov pri príležitosti Dňa študenstva

Pri príležitosti Dňa študenstva boli dnes ocenení žiaci našej školy. Z rúk primátora si ocenenie prebrala Ema Laškodyová, Natália Šebová, Jakub Čenčarík, Leonard Paľo, Jakub Eštok a Dávid Čižmár. Títo žiaci dosahujú výborné študijné výsledky a reprezentujú školu v súťažiach na celoštátnej úrovni.

Dávid Čižmár získal aj Cenu Pavla Gajdoša pre najlepšieho školského športovca v školskom roku 2017/2018, ktorú si prebral z rúk predsedu Olympijského klubu Michalovce, Jozefa Uchaľa.

Primátor mesta ocenil aj nedávny úspech našej školy, 5.miesto v celoštátnej súťaži škôl v športovej aktivite s názvom Škola roka. Cenu prebral pán riaditeľ Ladislav Vjest. /RH/

 

Celoslovenská vedomostná súťaž o olympizme

V pondelok 12. novembra v Grandhoteli Bellevue v Starom Smokovci vyvrcholila tohtoročná vedomostná súťaž o olympizme, ktorú vyhlásila Slovenská olympijská akadémia (SOA) v spolupráci so SOV.

Na finále vo Vysokých Tatrách sa v oboch kategóriách zúčastnilo po päť najlepších školských družstiev zo základného kola, ktoré sa realizovalo online formou už v júni. Na základnom kole sa zúčastnilo 167 trojčlenných družstiev zo základných škôl. Vo finále každé súťažiace družstvo najprv predviedlo päťminútovú prezentáciu na tému „Olympizmus spája generácie“ a potom spoločne absolvovali písomný vedomostný test z olympijskej problematiky. Našu školu reprezentovali Vilam Kurila, Kamil Rohaľ a Dávid Kužma. Obsadili 2. miesto k čomu im BLAHOŽELÁME.

Porotu vedomostnej súťaže tvorili predseda SOA Pavol Ružbarský, podpredseda Ján Grexa (šéf poroty), predsedníčka komisie vzdelávania Viera Bebčáková, Igor Machajdík a tri olympioničky – strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, rýchlostná kanoistka Martina Gogolová-Kohlová a lukostrelkyňa Alexandra Longová, ktoré tesne pred samotnou súťažou absolvovali hodinovú zaujímavú besedu s účastníkmi súťaže. Ceny odovzdávali Ján Grexa, Martina Gogolová-Kohlová a Alexandra Longová. /RH/

 

Celoslovenská eTwinning výtvarná súťaž

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva je podnietiť objavovanie a spoznávanie kultúrneho dedičstva Európy a posilnenie pocitu príslušnosti k spoločnej európskej rodine.

V tomto kontexte bola vyhlásená výtvarná súťaž pre všetkých žiakov a študentov, ktorej cieľom bolo nakresliť (namaľovať) ľubovoľnou technikou obrázok na tému kultúrneho dedičstva. O víťazoch súťaže rozhodla odborná porota, ktorá vybrala tri najlepšie práce v dvoch  kategóriách.

Do súťaže sa zapojili žiaci 3.A a  4.A triedy. Spomedzi 262 prác bola v kategórii žiakov vo veku 6-10 rokov ocenená ako jedna z troch najlepších  práca  žiačky našej školy Emky Muchovej zo 4.A triedy. Blahoželáme!

Medzinárodný etwinningový seminár Chania, Grécko

Chania, nádherné  romantické mesto nazývané Benátkami východu ležiace  na severnom pobreží ostrova Kréta,  hostilo  na medzinárodnom seminári 18. 10. – 20. 10. 2018 učiteľov z rôznych štátov Európy, ktorí sú aktívni v eTwinningových projektoch alebo svoje aktivity v tejto oblasti práve začínajú. Pracovným jazykom seminára bola angličtina.

Na tomto seminári určenom  pre učiteľov primárneho vzdelávania s názvom „Open Source Tools in eTwinning projects“ sa zúčastnili aj dvaja učitelia z našej školy PaedDr. Beáta Gáborová a Mgr. Katarína Šlinská (vyslaní boli štyria učitelia zo Slovenska).

Počas   pobytu prebiehali rôzne prednášky a workshopy. Tie   ponúkli  množstvo nástrojov a zdrojov, ktoré je možné použiť pri realizácii eTwinnigového projektu a zároveň ukázali možnosti  využívania „twinspace“, v ktorom sa celý  projekt realizuje.

Na  záver seminára bolo úlohou nájsť a predstaviť  projektových partnerov,  oboznámiť účastníkov seminára  s obsahom nového projektu a projekt zaregistrovať.

Cieľom nášho  projektu „Let´s get physical!“ je vzbudiť záujem študentov poznávať a učiť sa o rôznych krajinách Európy (pamiatky UNESCO, zvyky, tradície, miestna krajina) s využitím rôznych nástrojov a zároveň sa zdokonaľovať v anglickom jazyku. Našimi partnerskými  školami sa stali základné školy z Anglicka (mestečko Leicester),             Švédska ( mesto Staffanstorp) a jedna základná škola zo Slovenska (mesto Košice). Projekt je naplánovaný na mesiace november- máj.

Takú tvorivú pracovnú atmosféru a také európske priateľstvá, aké sa vytvorili v Chanii, si želáme aj v našej ďalšej pedagogickej práci.

 

PaedDr. Beáta Gáborová, Mgr. Katarína Šlinská

Viac vo fotogalérii TU