Timravina studnička

Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť,  prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov – toto je poslaním súťaže v prednese pôvodnej slovenskej prózy.

Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

24.11.2017 sa uskutočnil v Lučenci už 21.ročník celoslovenskej súťaže Timravina studnička. Našu školu úspešne reprezentovala Renátka Pištejová, žiačka 7.B triedy. Srdečne blahoželáme.

Mgr. Irena Vargová

Olympiáda SJL

29.11.2017 sa na ZŠ, J.Švermu 6, Michalovce uskutočnilo obvodové kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našu školu reprezentovala Bianka Macková z 9. B triedy. V silnej konkurencii obsadila 2. miesto.

Srdečne blahoželáme

Mgr. Irena Vargová

Ako sa siedmaci na chvíľočku vysokoškolákmi stali

Posledný novembrový deň sa žiaci VII. A spolu s pedagógmi vybrali vlakom na exkurziu do Prešova a navštívili Prešovskú univerzitu. Tam sa na Fakulte humanitných a prírodných vied stali na chvíľu vysokoškolákmi.

V sprievode pána prof. PhDr. J. Pavelku, CSc. si pozreli priestory v Centre edukácie a popularizácie techniky. V jednotlivých dielňach sa oboznamovali s premetom technika tak, ako študujú budúci pedagógovia.

Sami zažili  a vlastnými rukami si vyskúšali všetko, čo sa študenti fakulty učia v praktickej časti.

Zoznámili sa s robotom, spoznávali vnútro pračky, mikrovlnky a iných technických vecí, ktoré doma majú. Skúsili si  prácu s drevom –  na frézach, priamočiarych pílach. Obrovským zážitkom bola práca na 3D tlačiarni.

Plní zážitkov a malej guľovačky sa šťastlivo vrátili domov.

PaedDr. Katarína Kamasová

Viac vo fotogalérií TU

Týždeň boja proti drogám

V týždni od 20.11. – 24.11. 2017 na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám.

V našej spoločnosti neustále narastá počet drogovo závislých ľudí. Veková hranica sa posúva smerom nadol, čo je alarmujúce a vedie nás k zamysleniu sa nad touto hrozbou. Túto skutočnosť si musíme všetci uvedomiť a klásť väčší dôraz na prevenciu. Preto sa aj na našej škole  v tomto týždni učitelia snažili implementovať problematiku boja proti drogám do vyučovania či už na prvom stupni ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, alebo na druhom stupni vo vytváraní hodnotných voľnočasových aktivít.

Žiaci tvorili rôzne plagáty, hrali spoločenské hry, športovali, tvorili slohové diela, výtvarné práce, no proste znova raz ukázali, že drogy v ich živote nemajú miesto.

Našim žiakom sme sa snažili celý týždeň priblížiť zdravý životný štýl a viedli sme ich k správnemu rozhodnutiu, aby v živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE!.

Mgr. Milada Karšňaková

 

1 2