Týždeň boja proti drogám

V týždni od 20.11. – 24.11. 2017 na našej škole prebiehali aktivity zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom pod názvom Týždeň boja proti drogám.

V našej spoločnosti neustále narastá počet drogovo závislých ľudí. Veková hranica sa posúva smerom nadol, čo je alarmujúce a vedie nás k zamysleniu sa nad touto hrozbou. Túto skutočnosť si musíme všetci uvedomiť a klásť väčší dôraz na prevenciu. Preto sa aj na našej škole  v tomto týždni učitelia snažili implementovať problematiku boja proti drogám do vyučovania či už na prvom stupni ako preferovanie zdravého životného štýlu a zdravej výživy, alebo na druhom stupni vo vytváraní hodnotných voľnočasových aktivít.

Žiaci tvorili rôzne plagáty, hrali spoločenské hry, športovali, tvorili slohové diela, výtvarné práce, no proste znova raz ukázali, že drogy v ich živote nemajú miesto.

Našim žiakom sme sa snažili celý týždeň priblížiť zdravý životný štýl a viedli sme ich k správnemu rozhodnutiu, aby v živote neprepadli závislostiam a dokázali v správnej chvíli použiť slovo NIE!.

Mgr. Milada Karšňaková